Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

 

For Windows @ Client Server For Windows @ Client Server โปรแกรมบัญชี : Formula winning

          หน้าจอเมนูหลัก
FmwinM001

คุณสมบัติของระบบ

  • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STANALONE)และระบบหลายเครื่อง (LAN) ไม่จำกัดเครื่องรองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
  • รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว
  • รองรับการมีแผนกได้ถึง ( 15 หลัก )
  • ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER  รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล  DATABASE-MSDE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00
  • รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี
  • บันทึกข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง  เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
  • เลือกทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมา หรือกำหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได้
  • เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของเอกสารเท่าที่ต้องการเลือกก่อนได้
  • ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชี ให้สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการ  ให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
  • ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบการจัดซื้อ/การรับสินค้า Purchase Orde System

* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ได้เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) , ใบรับสินค้า เป็นต้น  
* รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา - ขายไป หรือธุรกิจบริการ ( ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ) และปรับยอดภาษีซื้อให้เมื่อมีการจ่ายชำระ
 
* สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 
* ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราภาษีได้ตามต้องการ และรองรับการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีและแยกภาษี
 
* เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้น ๆ ในครั้งต่อไปได้
 
* สามารถระบุส่วนลดแต่ละรายการสินค้าและส่วนลดจากยอดรวมได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน , เปอร์เซ็นต์ เช่น 1000 + 5%
 
* โปรแกรมจะแสดงยอดสั่งซื้อค้างรับและสามารถทยอยรับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะรับสินค้าครบ
 
* สามารถเพิ่มผู้จำหน่ายและสินค้าขณะบันทึกรายการสั่งซื้อหรือรับสินค้า
 
* เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต๊อคเก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อเก็บสถิติการซื้อและลงบัญชี
     ให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่ส่ง POST แล้วรอให้ฝ่ายบัญชีมาตรวจสอบรายการทีหลัง) และสามารถ      เรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที

ระบบเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Account PayableSystem

* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์เอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบวางบิล ( Billing Slip) , ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) เป็นต้น
* สามารถตรวจใบกำกับภาษีหรือเอกสารที่ค้างจ่ายเพื่อประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามช่วงเอกสารที่กำหนดได้เอง    เช่น ต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วันหรือ 30 วัน
* รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการโอน, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต,    บัตรเครดิตต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง ฯลฯ
* สามารถแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เพียงเสี้ยววินาทีไม่ว่าปริมาณข้อมูลจะมากเพียงใด
* สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

      ใบเสนอราคา/จองสินค้า/การจัดจำหน่าย Sale Order System For Windows @ Client Server           
หน้าจอเมนูหลัก

FmwinK001


* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสั่งขาย (Sale Order) ,
 ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (Invoice / Tax Invoice) บิลเงินสด ( Cash Receipt) ฯลฯ
* รองรับการขายสินค้าเป็นชุด , เป็น LOT , ระบุคลัง , ลดราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน

* สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ โดยรับชำระเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของและ    สามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
* รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา - ขายไป / ธุรกิจบริการ ( รองรับภาษีขายไม่ถึงกำหนด )และปรับยอดภาษีขายเมื่อมีการรับชำระหนี้
* ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราภาษีได้ตามต้องการ และรองรับการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีและแยกภาษี
* สามารถระบุส่วนลดแต่ละรายการสินค้าและส่วนลดจากยอดรวมได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน , เปอร์เซ็นต์ เช่น 1000 + 5%
* สามารถเริ่มงานขายไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอยอดสินค้ายกมาตั้งต้นจากทางบัญชี    เพื่อความรวดเร็วในการเริ่มต้นระบบการทำงาน
* โปรแกรมจะแสดงยอดสั่งขายค้างส่งและสามารถทยอยส่งสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะส่งสินค้าครบ    ตามจำนวนหรือยกเลิกใบสั่งขาย
* สามารถเพิ่มลูกหนี้และสินค้าขณะบันทึกรายการใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี
* สามารถพิมพ์ Label (สติกเกอร์) เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้าได้
* กรณีเอกสารลดหนี้สามารถกำหนดสาเหตุการลดหนี้ ลดหนี้โดยการรับคืนสินค้า, การลดหนี้จากราคาสินค้า
* สามารถกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นและเป้าการขายพร้อมรายงานเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าหมายการขาย
* สามารถแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เพียงเสี้ยววินาทีไม่ว่าปริมาณข้อมูลจะมากเพียงใด
* กำหนดรูปแบบการบริหารสินค้าคงคลังได้เองว่าถ้าสินค้าในคลังไม่พอขายจะยอมให้สินค้าติดลบและขายสินค้านั้นไปก่อน
* เมื่อบันทึกการขายโปรแกรม จะไปตั้งลูกหนี้ ตัดสินค้าคงคลัง เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีขาย    เก็บสถิติการขาย และลงบัญชีให้ทันที ( หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีแล้วรอให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบก่อน แล้วจึงสั่ง Post    ทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที

 

ระบบลูกหนี้/รายได้อื่นๆ Account Receivable System

* กำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบวางบิล ( Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt )
* สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงินเพื่อโทรแจ้งเตือนลูกค้าและเพื่อการประมาณการรายได้ของกิจการ   
   โดยจะดูแยกลูกค้าแต่ละราย หรือต้องการดูรวมทุกลูกหนี้เพื่อให้เห็นข้อมูลในการบริหารทางการเงิน

* สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติกรณีที่มีการพิมพ์เอกสารการขายเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
* รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน,ดร๊าฟ,เล็ตเตอร์ออฟเครดิต,บัตรเครดิต
* สามารถรองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด(กรณีเศษสตางค์) จากยอดเงินรับจริง
* สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Control System

For Windows @ Client Server

     หน้าจอเมนูหลัก

FmwinR001

 

* สามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุน แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน ? ออกก่อน (FIFO : First - In    First - Out ) , แบบระบุ LOT และสามารถตรวจสอบรายงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเลือกคำนวณต้นทุนแบบใดในระบบ
* รองรับการขายสินค้าเป็นชุด เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขาย
   โปรแกรมจะทำการตัดสต๊อคทั้งชุดให้โดยอัตโนมัติ ( Component Set Support ) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุดขณะออกบิลได้
* สามารถพิมพ์รายงานสินค้าวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด
* สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ ( Re-Order) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้า    ชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต๊อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
* สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต๊อคเพิ่มเติมได
* พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า , พิมพ์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, พิมพ์ Price List
* สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่าง ๆ    แล้วค่อยมาบันทึกก็ได้และจะยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบถั่วเฉลี่ย และแบบเข้าก่อนออกก่อน

 

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย VAT and Withholding TAX

* รองรับเรื่องภาษีซื้อและภาษีขายไม่ถึงกำหนดสำหรับธุรกิจบริการโดยโปรแกรมลงบัญชีให้    อัตโนมัติและกลับรายการบัญชีไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
* สามารถบันทึกรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
* สามารถพิมพ์รายงานใบต่อแนบ ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 เพื่อจัดส่งให้สรรพกร
* รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขายยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือกรณีอนุโลมให้ยื่นเป็นเดือนถัดไป
* รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออกรายงานแยกแต่ละอัตราภาษีให้ด้วยอย่างถูกต้อง
* สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้อย่างง่ายดาย
* สามารถแยกแยะได้ว่ารายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อกำหนดสรรพากร    และออกรายงานได้

 

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร Cheque and BankSystem

* สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเช็คของธนาคารได้อย่างง่ายดายและหลากหลายเพื่อการออกเช็ครวดเร็วถูกต้อง
* สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มใบนำฝากเช็คแทนการเขียนด้วยมือเพื่อความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
* สามารถจัดทำรายการฝาก
   - ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ยธนาคาร ฯลฯ

* เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร ( Payin Slip ) โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
* สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement
* สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝากเช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา(ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย )
* สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ( Bank Statement )
* สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบหรือทำ Bank Statement ได้
* สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อการพิจารณาเรื่องการให้

 

ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger System

* สามารถเก็บข้อมูลล่วงหน้า-ย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่องและมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัดปี ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยังไม่ปิด
* สามารถบันทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และยังสามารถจัดกลุ่มบัญชีให้    ยันกันเป็นชุด ๆ ได้ใน VOUCHER ใบเดียวกัน เพื่อให้สามารถออกบัญชีรูปตัว T ได้อย่างสมบูรณ์
* สามารถบันทึกเอกสารหลายชนิดใน Voucher ใบเดียวกันได้ เช่น ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็ค Invoice    ทำให้สามารถตรวจสอบยันยอดเอกสารต้นตอทุกหน่วยงาน ได้ลึกและละเอียด ที่สุดในเมนูเดียวและมีความยืดหยุ่นสูง
* สามารถกำหนด FISCAL YEAR หรือวันเริ่มรอบบัญชีของกิจการให้เป็นวันไหนก็ได้ และออกรายงานตาม FISCAL YEAR    หรือ ปีปฏิทิน ตามช่วงวันที่ ณวันที่ที่กำหนดได้เองตามต้องการ
* สามารถออกแบบงบได้อย่างง่ายดาย โดยออกแบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้พิมพ์งบได้หลายรูปแบบ ทั้งงบ ณ วันที่งบประจำงวด    งบรวมบริษัท งบทั้งแผนก งบรวมหลายแผนก

 

ระบบสินทรัพย์ถาวร Fixed Asset System

* สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด
* คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย
* คำนวณค่าเสื่อมราคาละเอียดระดับวัน
* สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้
* เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง ( STRAIGHTLINE) และแบบลดน้อยถอยลง( DECLINED )
* คิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้น

 

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

* สามารถซ่อนเมนูได้ คือกำหนดได้ว่าจะให้ user คนไหนมีสิทธิ์ในการเห็นและเข้าทำงานในเมนูใดได้บ้าง
* การออกรายงานสามารถกำหนดได้ว่า user คนนี้สามารถพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์ ,ออกไฟล์ ,ดูจอภาพ
* มีเมนูช่วยเหลือลูกค้าได้ว่าเคยกำหนดสิทธิ์ไว้ที่เมนูใดบ้างสะดวกง่ายดายแม้ลืมสิทธิ์ของ

 

ระบบบำรุงรักษาข้อมูล Maintenance

     การดูแลรักษาระบบด้วยการ BACKUP เพื่อสำรองข้อมูล การตรวจสอบ ข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบของโปรแกรมที่มีความชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ การทำงานของคุณปลอดภัยและถูกต้องอย่างแท้จริง