Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

AutoFlight  |  โปรแกรมบัญชีที่ประสิทธิภาพสูง  มีการขยายตลาดด้วยการบอกต่อมากที่สุด

autoflight001

 

ความสามารถทั่วไป โปรแกรมบัญชี AutoFlight Database ระบบบัญชี รองรับองค์กรขนาดใหญ่ /การขยายตัวของกิจการ

 • AutoFlight Basic   (New Autoflight Basic Database MSDE)
 • AutoFlight Advance (New Autoflight Advance Database MSDE)
 • Autoflight SQL  (ทำงานบน Database 100%)
 • รองรับการทำงานได้ถึง 40,000 บริษัท  40,000 สาขา  40,000 ฝ่าย  40,000 แผนก
 • เมื่อธุรกิจของคุณขยาย  สามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/SERVER บนฐานข้อมูล
 • ที่แข็งแกร่ง เช่น ORACLE,DB2 ,  INFORMIX ฯลฯ
 • สามารถ  ตัดเก็บ  ตัดต่อ  โยกย้ายข้อมูลทุกบริษัท, แยกบริษัท, แยกสาขาได้
 • สามารถรับ/ส่งข้อมูลจากสาขาที่อยู่ไกลมารวมที่สำนักงานใหญ่ได้ ผู้บริหาร
 • สามารถดูงบทั้งบริษัทได้ทันทีไม่ต้องคิดคำนวนด้วยมืออีก
 • บันทึกข้อมูลล่วงหน้าหรือย้อนหลัง  โดยละเอียดต่อเนื่องและมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด
 • ปีไม่ว่าจะปิดงวดไปแล้วหรือยังไม่ปิดงวดหรือจะเลือกไม่ปิดงวดเลยก็ยังได้
 • สามารถรับ/ส่งข้อมูลจากสาขาที่อยู่ไกลมารวมที่สำนักงานใหญ่ได้ ผู้บริหารสามารถดูงบทั้งบริษัทได้ทันทีไม่ต้องคิดคำนวนด้วยมืออีก
 • บันทึกข้อมูลล่วงหน้าหรือย้อนหลัง  โดยละเอียดต่อเนื่องและมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด
 • ปีไม่ว่าจะปิดงวดไปแล้วหรือยังไม่ปิดงวดหรือจะเลือกไม่ปิดงวดเลยก็ได้

 

 • ระบบบัญชี ออโต้ไฟล์ท ติดตั้งแล้ว เริ่มงานได้ทันที...ง่ายจริง สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็วไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อมียอดยกมาแล้ว    สามารถบันทึก ย้อนหลังได้เช่น   ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา ของสต็อค, ยอดยกมาของลูกหนี้ / เจ้าหนี้รายตัว,    ยอดยกมา ของสมุดบัญชีเงินฝาก,  ยอดยกมาค่าเสื่อมราคาโดยโปรแกรมจะ กระทบยอดให้ และคำนวณต้นทุน กำไร-ขาดทุน ฯลฯ ให้อย่าง อัตโนมัติ ลดความวุ่นวายในชีวิตการทำงานลงให้มากที่สุด
 • ระบบบัญชี AutoFlight Advance  คือ ระบบบัญชี ที่มีความสามารถสูง  มีทั้ง  Front Office  และ   Back  Office  ในชุดเดียวกัน  เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม จนถึงธุรกิจขนาดกลาง  ยืดหยุ่นปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ทั้งธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วย ระบบบัญชีแยกประเภท ที่แข็งแกร่งสุดๆ ถูกใจนักบัญชี แม้งานบัญชีจะซับซ้อนขนาดไหน ก็รับมือได้อย่างสบายๆ  ทุกระบบส่งข้อมูลเชื่อมโยง ระหว่างระบบที่เกี่ยวเนื่องกันได้ จึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ผู้บริหารสามารถเรียก ดูรายงานต่างๆได้ทันที ทั้งละเอียดระดับวัน  ช่วงสัปดาห์  ช่วงเดือน หรือยอดรวมทั้งปี      และเรียกดูงบการเงินต่างๆ  เช่นงบกำไรขาดทุน, งบดุลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปิดงบ  ใช้งานง่าย มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือศึกษาจาก CD ช่วยสอนได้ตลอดเวลา

 

โปรแกรมบัญชี AutoFlight   ประกอบด้วย 16 ระบบดังนี้

 • ะบบบัญชีแยกประเภท (GENERAL  LEDGER)    
 • ระบบธุรกิจงานบริการ (SERVICE  BUSINESS)  
 • ระบบใบรับจองสินค้า (SO.)
 • ระบบขาย/ออกบิล (SaleINVOICE) 
 • ระบบวิเคราะห์การขาย (SALES ANALYSIS)
 • ระบบใบสั่งจองสินค้า (PO.)  
 • ระบบจัดซื้อ  (PURCHASES)
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อ (PURCHASE ANALYSIS)
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบบัญชีลูกหนี้  (A/R)
 • ระบบเจ้าหนี้และรับวางบิล (A/P)
 • เงินสด/เช็คและเอกสารธนาคาร (CHEQUE/BANK)
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง  (INVENTORY)
 • ระบบควบคุมงบประมาณ  (BUDGET)
 • ระบบค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  (ASSET)
 • ระบบรักษาความปลอดภัย  (SECURITY)

 

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี

 • รูปแบบ User Friendly  สวยงาม ใช้งานง่ายมีระบบช่วยเหลือเพื่อช่วยค้นหาสินค้า, ลูกหนี้,เจ้าหนี้, เป็นต้น
 • เพียงเปิดเอกสารขาย ออโต้ไฟล์ท จะเชื่อมโยงสู่ระบบที่เกี่ยวเนื่องทันทีจึงลดความ ซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • ถูกต้องตามประกาศสรรพากร และหากสรรพากรมีการปรับเลี่ยนใดๆ ออโต้ไฟล์ท ยินดีให้บริการ Upgade Programe  ฟรี
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อการบริหารงานภายในองกรณ์และเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังการบันทึกข้อมูล (Human Error)
 • สามารถเลือกสำรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ  หรือตามเวลาที่กำหนดเวลาและเรียกสำรองข้อมูล (Restore)
 • กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด รวมทั้งการกำหนดสิทธิการใช้งานได้ทุกระบบเช่นสามารถกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถปิดงวดเดือนและงวดปีบัญชีได้ เป็นต้น
 • สามารถเรียกดู Report โดยระบุเฉพาะ บางช่วงที่ต้องการได้
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มเอกสาร ดึงรูป โลโก้ ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถ Consolidate งบระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้
 • สามารถกำหนด Log in เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Internet ได้
 • ยืดหย่นรองรับ  ระบบได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบ One-to-Many และ Many-to-Many   (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้หรือการทำรายการได้ในใบเดียวกัน) 
 • สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา หรือใส่ภายหลังก็ได้
 • สามารถเลือกได้ทั้งการทำงานเป็นแบบ Online Processing และ Batch file.     
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับชำระหนี้และการจ่ายชำระหนี้ได้หลายเงื่อนไข
 • รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
 • กำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับทั้งเป็นอัตรา%และจำนวนเงินเป็นบาท
 • สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) 
 • สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ขณะทำรายการ 
 • มีหมายเหตุ เพื่อเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้
 • รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial
 • สามารถรถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายจากโปรแกรมได้เอง
 • สามารถกำหนด ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีได้เอง
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Serial.No และสามารถ Generate ช่วง Serial  ได้