Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

        

Features  ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง BOQ System

         

#   สามารถแสดงต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ทันทีและสามารถดูยอดสะสมแต่ละโครงการได้

#   สามารถดูเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ละโครงการได้ตลอดเวลา

#   สามารถ Control ต้นทุนแต่ละโครงการได้ตามที่ตั้ง Budget ไว้ได้ไม่จำกัด

ระบบบริหารต้นทุน  CostCenter
     สามารถบันทึกบัญชี การซื้อ ค่าใช้จ่าย วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างแต่ละโครงการ การคืนของและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อแยกการตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ ในแต่ละโครงการ การควบคุมงบประมาณในแต่ละโครงการ

#  CostCenterby Project

#  CostCenterby Department

#  CostCenterby Section

#  CostCenterby Branch

ระบบการควบคุมงานจ้างเหมา  Subcontract management

           

# ระบบเงินมัดจำ ทั้งซื้อ และขาย

# ระบบเงินทดลองจ่าย ผู้รับเหมา ทั้งค่าของค่าแรง

# ระบบหักเงินประกันผลงาน และหัก ณ ที่จ่าย ทั้งฝั่งรายได้ และจ้างผู้รับเหมา

ระบบควบคุมงานย่อย

#   สามารถระบุค่าวัสดุปละปริมาณที่ใช้ในแต่ละงานย่อยได้ - ต้นทุนต่อหน่วย

#   สามารถระบุค้าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรง ค่าจ้าง ต่องานได้ – ต้นทุน ต่อรายการ          

สามารถบันทึกรายละเอียดงานหลัก

#   สามารถระบุงานย่อยได้หลายๆ ระดับ

#   สามารถแสดงยอดรวมค้าวัสดุและค่าแรง แยกตามงานย่อยและรวมได้

#   สามารถเรียกดูรายการงานย่อยโดยแสดงรายละเอียดรายการวัสดุและค่าแรง

ระบบการจัดทำเอกสารประมูล BOQ แบบยื่น

หน้า WBS

#   สามารถบันทึกรายละเอียดรายการ วัสดุ ค่าแรง ของโครงการแยกตามงานหลักและงานย่อยได้ ตามแบบที่ได้มาหรือประมูลงานที่ได้มา

#   สามารถระบุงาน แยกงานได้ตามแผนก โครงการ และค่าวัสดุ ค่าแรงตามแบบยื่นหรือประมูล

#   สามารถออกรายงานการตรวจสอบสินค้าวัสดุ ค่าแรง และจำนวนวัสดุ ตามแบบยื่นได้         

ระบบการจัดทำเอกสารประมูล BOQ แบบยื่น

การ Mark Up

              

#   สามารถบันทึกรายละเอียดของกำไร หรือ รายละเอียดงานค่างานอื่นๆ ของโครงการ ตามแบบที่ได้มาหรือประมูลงานที่ได้มา

#   สามารถออกรายงานการตรวจสอบค้าวัสดุ ค่าแรง และจำนวนวัสดุ ตามแบบยื่นได้

ระบบการจัดทำเอกสารประมูล BOQ แบบยื่น

ช่อง กระจาย Mack Up

#   สามารถบันทึกรายละเอียดการกระจาย Mack Up แต่ละรายการได้แบบแยกเป็น วัสดุ ค่าแรงหรือทั้งหมดของโครงการ ตามแบบที่ได้มาหรือประมูลงานที่ได้มา

#   สามารถระบุงาน แยกงานได้ตามแผนก โครงการ และค่าวัสดุ ค่าแรงตามแบบยื่นหรือประมูล

#   สามารถออกรายงานการตรวจสอบค้าวัสดุ ค่าแรง และจำนวนวัสดุ ตามแบบยื่นได้

ระบบการจัดทำเอกสารประมูล BOQ แบบยื่น

กราฟ

         

#   สามารถดูกราฟ การบันทึกรายละเอียดของการกระจาย Mack Up ได้ 2 แบบเป็น คือ 1.แบบแท่ง

2. แบบวงกลม แยกเป็น ค่าวัสดุ ค่าแรง และทั้งโครงการ ตามแบบที่ได้มาหรือประมูลงานที่ได้มา

ระบบการจัดทำเอกสารประมูล BOQ แบบยื่น

หน้าสรุป

#   สามารถดูการบันทึกรายละเอียดที่หน้า สรุป แต่ละรายการได้ ทั้งหมดของโครงการ ตามแบบที่ได้มาหรือประมูลงานที่ได้มา

#   สามารถระบุงาน แยกงานได้ตามแผนก โครงการ และค่าวัสดุ ค่าแรงตามแบบยื่นหรือประมูล

#   สามารถออกรายงานการตรวจสอบค้าวัสดุ ค่าแรง และจำนวนวัสดุ ตามแบบยื่นได้

ระบบการจัดทำ BOQ ทุน

(ใบประมาณการใช้วัสดุและค่าแรง)

#   สามารถดูรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบการประมาณการกับรายการที่เกิดขึ้นจริง  

     รวมถึงต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ทันที

#   สามารถเปลี่ยนหน่วยการสั่งซื้อได้ แต่มูลค่ายังอยู่ในปริมาณที่กำหนด

#   สามารถเชื่อมต่อกับระบบการตั้งหนี้ทั้งด้าน สินค้าและบริการได้ เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชี

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

#   สามารถซ่อนเมนูได้ คือกำหนดได้ว่าจะให้ USER คนไหนมีสิทธิ์ในการเห็นและเข้าทำงานใน เมนูใดได้บ้าง

#   การออกรายงานสามารถกำหนดได้ว้า USER คนนี้สามารถพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์, ออกไฟล์, ดูจอภาพ

#   มีเมนูช่วยเหลือลูกค้าได้ว้าเคยกำหนดสิทธิ์ไว้ที่เมนูใดบ้างสะดวกแม้ลืมสิทธิ์ของพนักงาน

            

ระบบบำรุงรักษาข้อมูล  Maintenance

       การดูแลรักษาระบบด้วยการ BACKUP เพื่อสำรองข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบของโปรแกรมที่มีความชาญฉลาดเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณปลอดภัยและถูกต้องอย่างแท้จริง
บริการหลังการขายที่มากกว่าด้วยการอบรม ณ สำนักงานลูกค้าเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย
  • เมื่อมีการบันทึกเอกสารต่างๆ เช่น ระบบจัดจำหน่าย หรือ ระบบรับสินค้าโปรแกรมจะทำการ Link ข้อมูลไปส่วนของงบการเงินได้ทันที ( ไม่ต้องรอ Post ข้อมูล )
  • มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภทของงานรับเหมาต่างๆ
  • เป็นโปรแกรมเดียวที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันตั้งแต่งานประมูล งานควบคุมงบประมาณ งานระบบรับ-จ่าย  จนถึงงานบัญชี ปิดงบการเงินโดยโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในการบันทึกข้อมูลเพียงขั้นตอนเดียวเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
  • เป็นโปรแกรม ที่บริษัทคนไทยเป็นผู้พัฒนาระบบโดยตรง  จึงหมั่นใจในความคล่องตัวในการพัฒนาระบบในอนาคต ( กรณีสรรพากรออกกฎข้อบังคับใหม่ )
  • เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ในเครือหลากหลายรองการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
  • เป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานแบบ Client Server อย่างแท้จริง เพื่อความเสถียรของข้อมูลที่สำคัญยิ่งของลูกค้า
  • รองรับการทำงานบน Windows อย่างแท้จริงเปลี่ยนแปลงมีเมนูการทำงานได้หลากหลาย