Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

Winning FEAT

**Wiinning FEAT**

                เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ประกอบด้วย 8 ระบบหลักและ 6 ระบบย่อย รองรับการทำการแบบเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ     ด้วยการบันทึกข้อมูลการซื้อ การขาย   โปรแกรมจะเชี่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องให้ทันที สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทั้งรายงานตรวจสอบและรายวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการบันทึกและตรวจสอบรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     รองรับได้หลากหลายธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป,บริการ ,ผลิต และอื่น ๆ

โปรแกรมรองรับการทำงานบนระบบ Windows ภายใต้ Database MSDE เพื่อความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

 

โปรแกรมบริหารงานบัญชี

ประกอบด้วยระบบการทำงานดังต่อไปนี้
ระบบซื้อ/วิเคราะห์การซื้อ ระบบขาย/วิเคราะห์การขาย
ระบบเจ้าหนี้/วิเคราะห์เจ้าหน ระบบลูกหนี้/วิเคราะห์ลูกหนี้
ระบบสินค้าคงคลัง ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์
ระบบภาษี ระบบรักษาความปลอดภัย
   

ความสามารถที่แตกต่างและเหนือกว่า   

 • รองรับการปรับเปลี่ยนชื่อเมนูต่าง     ๆและเปลี่ยนภาพได้อย่างอิสระ   
 • รองรับการทำงานบน DATA BASE เพื่อความเสถียรของข้อมูล   
 • รองรับการติดตั้งได้ง่าย ไม่จำกัดครั้ง     แม้ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดตั้งได้    
 • รองรับการเริ่มต้นระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องรอยอดยกมาของระบบต่าง ๆ   
 • รองรับการทำงาน Mouse สลับ Keyboard ได้อย่างแท้จริง   
 • รองรับการค้นหาเอกสาร ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว     Wildcard   
 • รองรับการกำหนดสิทธิ์พนักงานได้ว่า User คนไหนมีสิทธ์เห็น เข้า แก้ไข     ลบ ยกเลิก พิมพ์    
 • รายงานต่างๆ ในโปรแกรม รองรับการ Export file XLS, DBF,TEXT…   
 • รองรับการกำหนดราคาขายได้หลากหลายเพื่อรองรับการขายที่ซ้ำซ้อน   
 • รองรับการ Copy เอกสารซ้ำ ๆ     จากระบบซื้อหรือระบบขายเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน  

 

   

 

   

        

         


ระบบการจัดซื้อ
/การรับสินค้า    

 • โปรแกรมจะแสดงยอดสั่งซื้อค้างรับและสามารถทยอยรับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะรับสินค้าครบ

   

 • โปรแกรมสามารถบันทึกรับสินค้าโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อหรือไม่มีใบสั่งซื้อได้

   

 • สามารถแก้ไขยอดภาษีซื้อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้

   

 • รองรับการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าได้

 

ระบบใบเสนอราคา/จองสินค้า/การจัดจำหน่าย   

 • เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้น ๆ ในครั้งต่อไปได้


 • สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น  ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสั่งขาย (Sale Order) ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (Invoice / Tax Invoice) บิลเงินสด (Cash Receipt) ฯลฯ

   

 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด , เป็น LOT , ระบุคลัง , ลดราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน

   

 • สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ โดยรับชำระเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของและสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ

   

 • สามารถระบุส่วนลดแต่ละรายการสินค้าและส่วนลดจากยอดรวมได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน

, เปอร์เซ็นต์ เช่น 1000 + 5%สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที  


ระบบลูกหนี้/รายได้อื่นๆ
        
   

 • สามารถเพิ่มลูกหนี้และสินค้าขณะบันทึกรายการใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี

   

 • สามารถบันทึกรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้

   

 • สามารถรองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด (กรณีเศษสตางค์) จากยอดเงินรับจริง

   

 • รองรับการจัดทำใบวางบิลอัตโนมัติ

   


ระบบสต๊อค            
   

 • สามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุน แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (

Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน – ออกก่อน(FIFO : First - In First - Out ) , แบบระบุ LOT และสามารถตรวจสอบรายงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเลือกคำนวณต้นทุนแบบใดในระบบ   

 • สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (

Re-Order) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety  Stock เตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต๊อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

ระบบเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

 • รองรับการจ่ายชำระหนี้โดยเงินสด เช็ค ได้ถึง 1

,000 รายการ(ผสมกันก็ได้)รวมถึงรายการโอน,ดร๊าฟ ต่อการชำระ 1 ครั้ง 

 • รองรับการจ่ายชำระหนี้โดยบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง

   

 • รองรับการจ่ายชำระหนี้โดยเลือก

INVOICE ทั้งหมดหรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนได้   

ระบบบัญชีแยกประเภท   

 • สามารถออกแบบงบได้อย่างง่ายดาย  โดยออกแบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้พิมพ์งบได้หลายรูปแบบ ทั้งงบ ณ วันที่  งบประจำงวด งบรวมบริษัท งบทั้งแผนก 

   

 • สามารถบันทึกเอกสารหลายชนิดใน

Voucher ใบเดียวกันได้ เช่น  ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็ค Invoice ทำให้สามารถตรวจสอบยันยอดเอกสารต้นตอทุกหน่วยงาน  ได้ลึกละเอียด ที่สุดในเมนูเดียวและมีความยืดหยุ่นสูง   

 • รองรับเรื่องภาษีซื้อและภาษีขายไม่ถึงกำหนดสำหรับธุรกิจบริการโดยโปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติและกลับรายการบัญชีไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับ

   


ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 
   

 • สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (

Bank Statement)   

 • สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ เช็ค  ใบนำฝากเข้าธนาคาร (

PAYIN SLIP)   

 • สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบทั้งเช็ครับเช็คจ่ายเพื่อตรวจสอบได้

   


ระบบสินทรัพย์ถาวร             
   

 • สามารถเลือกวิธีคำนวนค่าเสื่อมได้ทั้งแบบเส้นตรง (

STRAIGHTLINE) และแบบลดน้อยถอยลง (DECLINED)   

 • สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์และบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้

   

 • คำนวนค่าเสื่อมราคาละเอียดระดับวัน

   


ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 • รองรับรายงานภาษีซื้อ  ภาษีขาย ตามรูปแบบที่สรรพกรกำหนด 

   

 • รองรับการยื่นแบบภาษีผ่านอินเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

   

 • รองรับการพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

   


ระบบรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
   

 • สามารถกำหนดสิทธิ์พนักงานในการเข้าทำงานได้ระดับตำแหน่งและ ระดับผู้ใช้งาน ได้ทุกเมนู